Συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Χρήστη, η τρέχουσα έκδοση της οποίας βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://rankquality.com/gr/terms-of-use/)

  1. Ο χρήστης, αποδεχόμενος (αποδέχοντας) την παρούσα Συμφωνία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής καλούμενη "Συμφωνία"), δίνει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. εφεξής - ο Ομοσπονδιακός Νόμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας "Περί Προσωπικών Δεδομένων") για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (PD), συγκεκριμένα: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο. e-mail (email); τηλεφωνικοί αριθμοί.

  2. Ο χειριστής για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι η Διαχείριση του πόρου πληροφοριών "rankQuality.com/gr/" (εφεξής "Διαχείριση ιστότοπου" ) που βρίσκεται στο όνομα τομέα https://rankquality.com/gr/ (εφεξής - "Πόρων").

  3. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται με μικτή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (συλλογή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, διευκρίνιση (ενημέρωση), τροποποίηση, χρήση, διανομή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, αποπροσωποποίησης, αποκλεισμού, καταστροφής ή διαγραφής).

  4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται επ' αόριστον.

  5. Η διαγραφή προσωπικών δεδομένων από το σύστημα κατόπιν αιτήματος του Χρήστη είναι δυνατή εάν αυτή η αίτηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας "Περί Προσωπικών Δεδομένων" και αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : διαχειριστής @rankquality.com, αφού λάβετε αυτήν την αίτηση και εξετάσετε από τη Διοίκηση του Ιστότοπου εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δεδομένων της αίτησης εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι αποστέλλοντας στη Διοίκηση μια αίτηση για την κατάργηση του PD από το σύστημα, εξουσιοδοτεί ταυτόχρονα τη Διοίκηση να διαγράψει τον λογαριασμό του (λογαριασμό) που δημιούργησε η Διοίκηση κατά την εγγραφή αυτού του Χρήστη στον πόρο.

  6. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η χρήση του Πόρου και των υπηρεσιών του, καθώς και των υπηρεσιών που είναι ενσωματωμένες στον Πηγή.

  7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει επίσης ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει είναι σωστά και εκφράζει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση (αποδοχή) στη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας για τη διατήρηση της επικοινωνίας, την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων στο καθορισμένο σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, την αποστολή μηνυμάτων SMS στο καθορισμένο κινητό τηλέφωνο, αποστολή email στην καθορισμένη διεύθυνση email προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία του Πόρου ή/και των επιμέρους υπηρεσιών του, καθώς και για τους σκοπούς που καθορίζονται από τη Συμφωνία Χρήστη. Τα σχόλια από τη διαχείριση του ιστότοπου με τον χρήστη δεν συνδέονται με μια συγκεκριμένη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, εκείνων που υποδεικνύονται στο πλαίσιο των ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω.

  8. Ο χρήστης παρέχει επίσης στη Διαχείριση του ιστότοπου πρόσβαση στις ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες: cookies, συνεδρίες προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP χρήστη.