Οροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η παρούσα Συμφωνία χρήστη (εφεξής "η συμφωνία") αναφέρεται στον ιστότοπο "RankQuality", που βρίσκεται στο rankquality.com .

 2. Ιστοσελίδα "RankQuality" (εφεξής ο ιστότοπος) είναι ιδιοκτησία της νομικής οντότητας LLC "MOS".

 3. Η παρούσα Συμφωνία ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της διαχείρισης του ιστότοπου "RankQuality"(εφεξής "η διαχείριση του ιστότοπου") και ο χρήστης αυτού του ιστότοπου.

 4. Η διοίκηση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει ρήτρες αυτής της συμφωνίας ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιήσει τον χρήστη.

 5. Η χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη σημαίνει αποδοχή της συμφωνίας και των αλλαγών που έγιναν στην παρούσα Συμφωνία.

 6. Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτής της συμφωνίας για αλλαγές σε αυτήν.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

 1. Το "RankQuality" είναι ένας πόρος Διαδικτύου που βρίσκεται σε ένα όνομα τομέα rankquality.com, που λειτουργεί μέσω του πόρου του Διαδικτύου και των σχετικών υπηρεσιών προς αυτόν (εφεξής ο ιστότοπος).

 2.  "RankQuality" - ένας ιστότοπος που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες ή/και άλλες αξίες για τον χρήστη, τον Πωλητή ή/και τον Πάροχο Υπηρεσιών, ο οποίος σας επιτρέπει να επιλέξετε, να παραγγείλετε και (ή) να αγοράσετε τα Αγαθά και/ή να λάβετε την υπηρεσία.

 3. Διαχείριση του ιστότοπου - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για τη διαχείριση του ιστότοπου, ενεργώντας για λογαριασμό ενός ατόμου Antonov Dmitry Nikolaevich.

 4. Χρήστης Ιστοσελίδας (εφεξής ο Χρήστης) είναι ένα πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω του Διαδικτύου και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

 5. Περιεχόμενο ιστότοπου (εφεξής «Περιεχόμενο») - προστατευμένα αποτελέσματα πνευματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων κειμένων λογοτεχνικών έργων, των τίτλων, των προλόγων, των σχολίων, των άρθρων, των εικονογραφήσεων , εξώφυλλα, μουσικά έργα με ή χωρίς κείμενο, γραφικά, κειμενικά, φωτογραφικά, παράγωγα, σύνθετα και άλλα έργα, διεπαφές χρήστη, οπτικές διεπαφές, ονόματα εμπορικών σημάτων, λογότυπα, προγράμματα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, καθώς και σχεδιασμός, δομή, επιλογή, συντονισμός, εξωτερικά την εμφάνιση, το γενικό στυλ και τη διάταξη αυτού του Περιεχομένου, το οποίο αποτελεί μέρος του Ιστότοπου και άλλων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας, συλλογικά ή/και χωριστά, που περιέχονται στον ιστότοπο https://rankquality.com/.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι να παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στα Αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.

Η Ιστοσελίδα παρέχει στον Χρήστη τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών (υπηρεσιών):

 1. πρόσβαση σε εργαλεία αναζήτησης και πλοήγησης ιστότοπου·

 2. παρέχοντας στον Χρήστη τη δυνατότητα να δημοσιεύει μηνύματα, σχόλια, κριτικές χρηστών, να αξιολογεί το περιεχόμενο του ιστότοπου·

 3. πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά ή/και την υπηρεσία σε πληροφορίες σχετικά με την αγορά των Αγαθών σε πληρωμένη / δωρεάν βάση·

 4. Η παρούσα Συμφωνία καλύπτει όλες τις υπάρχουσες (πραγματικά λειτουργικές) υπηρεσίες (υπηρεσίες) της Ιστοσελίδας, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες (υπηρεσίες) που θα εμφανιστούν στο μέλλον.

 5. Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται δωρεάν.

 6. Η παρούσα Συμφωνία είναι δημόσια προσφορά. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία.

 7. Η χρήση των υλικών και των υπηρεσιών του ιστότοπου διέπεται από τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα:

 1. Αλλάξτε τους κανόνες χρήσης του ιστότοπου, καθώς και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

 2. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται η νέα έκδοση της Συμφωνίας στον Ιστότοπο.

 3. Διαγραφή λογαριασμών χρηστών.

 4. Άρνηση εγγραφής χωρίς εξήγηση.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα:

 1. Χρησιμοποιήστε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, καθώς και αγοράστε οποιαδήποτε Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

 2. Υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του ιστότοπου μέσω e-mail: [email protected]rankquality.com  ;ή άλλες επαφές που αναφέρονται στο https:// rankquality.com/contacts/.

 3. Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο αποκλειστικά για τους σκοπούς και με τον τρόπο που προβλέπει η Συμφωνία και δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 4. Επιτρέπεται η αντιγραφή πληροφοριών από τον Ιστότοπο με την ένδειξη της πηγής.

 5. Απαιτήστε από τη διοίκηση να αποκρύψει τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη.

 6. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του ιστότοπου για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς.

 7. Πρόσβαση στη χρήση της Ιστοσελίδας μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων εγγραφής.

Ο χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει:

 1. Παρέχετε, κατόπιν αιτήματος της Διαχείρισης του Ιστότοπου, πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο.

 2. Τηρείτε τα ιδιοκτησιακά και μη δικαιώματα των δημιουργών και άλλων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 3. Μην προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να θεωρηθούν ότι διαταράσσουν την κανονική λειτουργία του ιστότοπου.

 4. Μην διανέμετε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο τυχόν εμπιστευτικές και προστατευόμενες από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 5. Αποφύγετε τυχόν ενέργειες που ενδέχεται να παραβιάζουν το απόρρητο των πληροφοριών που προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 6. Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τη διανομή πληροφοριών διαφημιστικού χαρακτήρα, παρά μόνο με τη συγκατάθεση της Διαχείρισης του ιστότοπου.

Μην χρησιμοποιείτε υπηρεσίες για:

 1. παραβίαση των δικαιωμάτων των ανηλίκων και (ή) βλάβη σε αυτούς με οποιαδήποτε μορφή.

 2. παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

 3. εκπροσωπώντας τον εαυτό σας ως άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο ενός οργανισμού και (ή)

 4. κοινότητες χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων αυτού του ιστότοπου.

 5. παραπλανητική για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά οποιωνδήποτε Αγαθών ή/και υπηρεσιών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

 6. εσφαλμένη σύγκριση των Αγαθών ή/και των Υπηρεσιών, καθώς και ο σχηματισμός αρνητικού

 7. στάση απέναντι σε άτομα (που δεν) χρησιμοποιούν ορισμένα αγαθά ή/και υπηρεσίες ή καταδίκη τέτοιων προσώπων.

 8. ανέβασμα περιεχομένου που είναι παράνομο, παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

 9. προωθεί τη βία, τη σκληρότητα, το μίσος ή/και τις φυλετικές διακρίσεις,

 10. εθνικά, σεξουαλικά, θρησκευτικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά. περιέχει αναξιόπιστο

 11. πληροφορίες και (ή) προσβολές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές.

 12. παρότρυνση για διάπραξη παράνομων ενεργειών, καθώς και βοήθεια σε άτομα των οποίων οι ενέργειες αποσκοπούν στην παραβίαση των περιορισμών και απαγορεύσεων που ισχύουν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να:

 1. Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε συσκευές, προγράμματα, διαδικασίες, αλγόριθμους και μεθόδους, αυτόματες συσκευές ή αντίστοιχες μη αυτόματες διεργασίες για πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 2. Διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του ιστότοπου.

 3. Με οποιονδήποτε τρόπο παρακάμπτετε τη δομή πλοήγησης της Ιστοσελίδας για να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό με οποιοδήποτε μέσο που δεν παρέχεται ειδικά από τις υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας.

 4. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες του Ιστότοπου, σε οποιαδήποτε άλλα συστήματα ή δίκτυα που σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο, καθώς και σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται στον Ιστότοπο.

 5. Παραβίαση της ασφάλειας ή του συστήματος ελέγχου ταυτότητας στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε δίκτυο που σχετίζεται με τον Ιστότοπο.

 6. Πραγματοποιήστε αντίστροφη αναζήτηση, παρακολούθηση ή προσπάθεια παρακολούθησης οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με οποιονδήποτε άλλο χρήστη του ιστότοπου.

 7. Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από το νόμο

 8. Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και υποκίνηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα του ιστότοπου ή άλλων προσώπων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ανήκουν και λειτουργούν από τη Διαχείριση του Ιστότοπου.

 2. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, νόμους περί εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία και τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

 3. Η αγορά των Αγαθών που προσφέρονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

 4. Ο Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για όλες, ανεξαιρέτως, τις δραστηριότητες που διεξάγονται για λογαριασμό του Χρήστη Λογαριασμού.

 5. Ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Διαχείριση του Ιστότοπου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής του ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του συστήματος ασφαλείας.

 6. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς τον λογαριασμό του Χρήστη εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από 36 ημερολογιακούς μήνες στη σειρά χωρίς να ειδοποιήσει τον Χρήστη.

 7. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για όλους τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την αγορά των Αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο.

 8. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία.

 9. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη λίστα των Αγαθών και των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο και (ή) στις τιμές τους ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιήσει τον Χρήστη.

Το έγγραφο που καθορίζεται στην παράγραφο 5.11 της παρούσας Συμφωνίας ρυθμίζει στο σχετικό μέρος και επεκτείνει την ισχύ του στη χρήση από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας:

 1. Πολιτική απορρήτου: rankquality.com

 2. Οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στην ρήτρα 5.11 της παρούσας Συμφωνίας ενδέχεται να υπόκειται σε ενημέρωση. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

ΕΥΘΥΝΗ

Οποιεσδήποτε απώλειες μπορεί να υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε επικοινωνίες άλλου Χρήστης, δεν αποζημιώνονται από τη διαχείριση του ιστότοπου.
Η διαχείριση του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνη για:
 1. Καθυστερήσεις ή αστοχίες στη διαδικασία διενέργειας συναλλαγής για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας σε τηλεπικοινωνιακά, υπολογιστικά, ηλεκτρικά και άλλα συναφή συστήματα.

 2. Ενέργειες συστημάτων μεταφορών, τραπεζών, συστημάτων πληρωμών και για καθυστερήσεις που σχετίζονται με την εργασία τους.

 3. Η εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εάν ο Χρήστης δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη χρήση του και επίσης δεν φέρει καμία υποχρέωση να παρέχει στους χρήστες τέτοια μέσα.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη εάν η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαιτεί ή επιτρέπει τέτοια αποκάλυψη.

 2. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, να τερματίσει και (ή) να αποκλείσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο εάν ο Χρήστης έχει παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους χρήσης του ιστότοπου που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, καθώς και σε περίπτωση που τερματισμού της Ιστοσελίδας ή λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας ή προβλήματος.

 3. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη ή τρίτων για τον τερματισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο σε περίπτωση παραβίασης από τον Χρήστη οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας ή άλλου εγγράφου που περιέχει τους όρους χρήσης του ιστότοπου.

 4. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται σχετικά με τον Χρήστη αυτού του ιστότοπου, εάν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη σε σχέση με έρευνα ή καταγγελία σχετικά με την κακή χρήση του ιστότοπου ή να εντοπίσει (να εντοπίσει) έναν Χρήστη που μπορεί να παραβιάσει ή να παρέμβει στα δικαιώματα της Διαχείρισης του Ιστότοπου ή των δικαιωμάτων άλλων Χρηστών του Ιστότοπου.

 5. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Χρήστη που κρίνει απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, την προστασία των δικαιωμάτων ή της ασφάλειας του οργανισμού, των χρηστών.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ των Μερών της παρούσας Συμφωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση πριν προσφύγετε στο δικαστήριο είναι η υποβολή αξίωσης (γραπτή πρόταση για εκούσια επίλυση της διαφοράς).

 2. Ο αποδέκτης της αξίωσης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, γνωστοποιεί στον αιτούντα εγγράφως τα αποτελέσματα της εξέτασης της αξίωσης.

 3. Εάν είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σε εθελοντική βάση, οποιοδήποτε από τα Μέρη έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο για την προστασία των δικαιωμάτων του, τα οποία τους παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 4. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας πρέπει να υποβληθεί εντός 5 ημερών από την εμφάνιση των λόγων της αξίωσης, με εξαίρεση την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για το υλικό της Ιστοσελίδας που προστατεύεται σύμφωνα με το νόμο. Εάν παραβιαστούν οι όροι αυτής της παραγράφου, οποιαδήποτε αξίωση αφήνεται από το δικαστήριο χωρίς αντάλλαγμα.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν αποδέχεται αντιπροσφορές από τον Χρήστη σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία Χρήστη.

 2. Οι κριτικές χρηστών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο δεν είναι εμπιστευτικές πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διαχείριση του ιστότοπου χωρίς περιορισμούς.

Ενημερώθηκε 19 Αυγούστου 2018