Umowa użytkownika czasopisma

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej Umową) odnosi się do witryny & nbsp; "R ankQuality " znajdującej się pod adresem https: // rankquality.com / .

 2. Witryna „R ankQuality ” (zwana dalej Witryną) jest własnością podmiotu prawnego LLC „MOS”.

 3. Niniejsza Umowa reguluje relacje między Administracją Witryny „R ankQuality ” (zwaną dalej Administracją Witryny) a Użytkownikiem tej Witryny.

 4. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia klauzul niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika.

 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację Umowy oraz wprowadzonych w niej zmian.

 6. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszej Umowy pod kątem zmian w niej zawartych.

DEFINICJE TERMINÓW

Terminy wymienione poniżej mają następujące znaczenie dla celów niniejszej Umowy:

 1. "R ankQuality " - zasób internetowy znajdujący się pod nazwą domeny & nbsp; https: // rankquality.com / działanie poprzez zasób internetowy i powiązane usługi do niego (zwanej dalej Witryną).

 2. & nbsp; „R ankQuality ” & nbsp; – strona zawierająca informacje o Towarach i/lub Usługach i/lub Innych wartościach dla Użytkownika, Sprzedawcę i/lub Usługodawcę, umożliwiając wybór, zamówienie i (lub) zakup Towaru i/lub otrzymanie usługi.

 3. Administracja witryny - upoważnieni pracownicy do zarządzania Witryną, działający w imieniu indywidualnego Antonowa Dmitrija Nikołajewicza.

 4. Użytkownik Serwisu (zwany dalej Użytkownikiem) to osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu.

 5. Zawartość serwisu (zwana dalej Treścią) stanowi chronione wyniki działalności intelektualnej , w tym teksty utworów literackich, ich tytuły, przedmowy, adnotacje, artykuły, ilustracje, okładki, utwory muzyczne z tekstem lub bez, graficzne, tekstowe, fotograficzne, pochodne, utwory złożone i inne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, nazwy znaków towarowych, logo, programy komputerowe, bazy danych, a także projekt , struktura, wybór, koordynacja, widok zewnętrzny, ogólny styl i lokalizacja tej Treści zawartej w Witrynie i innych obiektach własności intelektualnej, wszystkie razem i/lub osobno zawarte w witrynie https: // rankquality .com / .

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Produktów i/lub usług świadczonych w Serwisie.

Serwis udostępnia Użytkownikowi następujące rodzaje usług (usług):

 1. dostęp do narzędzi wyszukiwania i nawigacji w witrynie;

 2. zapewnienie Użytkownikowi możliwości zamieszczania wiadomości, komentarzy, recenzji Użytkowników, oceniania zawartości serwisu;

 3. dostęp do informacji o Produkcie i/lub usłudze do informacji o zakupie Produktu na zasadzie odpłatnej/bezpłatnej;

 4. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie istniejące (faktycznie działające) usługi (usługi) Witryny, a także wszelkie późniejsze modyfikacje i dodatkowe usługi (usługi), które pojawią się w przyszłości.

 5. Dostęp do serwisu jest bezpłatny.

 6. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Wchodząc na Stronę, uważa się, że Użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy.

 7. Korzystanie z materiałów i usług Witryny podlega normom obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Administracja strony ma prawo:

 1. Zmieniać zasady korzystania z Serwisu, a także zmieniać zawartość Serwisu.

 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Umowy w Serwisie.

 3. Usuń konta użytkowników.

 4. Odmów rejestracji bez podania przyczyny.

Użytkownik ma prawo:

 1. Korzystaj ze wszystkich usług dostępnych w Witrynie, a także kupuj dowolne Towary i / lub Usługi oferowane w Witrynie.

 2. Zadawaj pytania związane z usługami witryny & nbsp; przez e-mail: & nbsp; admin @ rankquality.com < /a> & nbsp ; lub inne kontakty wymienione w sekcji & nbsp; https:// rankquality.com / kontakty /.

 3. Korzystaj z Witryny wyłącznie w celach iw sposób przewidziany w Umowie i nie jest zabroniony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

 4. Kopiowanie informacji z Serwisu jest dozwolone ze wskazaniem źródła.

 5. Wymagaj od administracji ukrycia wszelkich informacji o użytkowniku.

 6. Używaj informacji o witrynie do osobistych, niekomercyjnych celów.

 7. Uzyskaj dostęp do korzystania z Witryny po spełnieniu wymagań rejestracyjnych.

Użytkownik Witryny zobowiązuje się:

 1. Podaj na żądanie Administracji Witryny dodatkowe informacje, które są bezpośrednio związane z usługami świadczonymi przez tę Witrynę.

 2. Podczas korzystania z Witryny przestrzegaj praw własności i praw niemajątkowych autorów i innych podmiotów praw autorskich.

 3. Nie podejmuj działań, które mogą zostać uznane za zakłócające normalne działanie Serwisu.

 4. Nie rozpowszechniać za pomocą Witryny żadnych poufnych i chronionych prawem Federacji Rosyjskiej informacji o osobach fizycznych lub prawnych.

 5. Unikaj wszelkich działań, które mogą naruszać poufność informacji chronionych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

 6. Nie używaj Witryny do rozpowszechniania informacji reklamowych, chyba że za zgodą Administracji Witryny.

Nie używaj usług w celu:

 1. naruszenie praw nieletnich i (lub) wyrządzenie im szkody w jakiejkolwiek formie.

 2. naruszenie praw mniejszości.

 3. podszywania się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i (lub)

 4. społeczności bez wystarczających praw, w tym dla pracowników tej witryny.

 5. wprowadzające w błąd co do właściwości i cech jakichkolwiek Towarów i/lub usług zamieszczonych na Stronie.

 6. nieprawidłowe porównanie Towarów i/lub Usług, a także powstanie negatywu

 7. stosunek do osób (nie)korzystających z określonych Towarów i/lub usług lub potępienie takich osób.

 8. zamieszczanie treści niezgodnych z prawem narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich;

 9. promuje przemoc, okrucieństwo, nienawiść i (lub) dyskryminację rasową,

 10. cechy narodowe, płciowe, religijne, społeczne; zawiera niewiarygodne

 11. informacje i (lub) zniewagi wobec konkretnych osób, organizacji, władz.

 12. nakłanianie do popełnienia działań niezgodnych z prawem, a także pomoc osobom, których działania mają na celu naruszenie ograniczeń i zakazów obowiązujących na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Użytkownikowi nie wolno:

 1. Korzystać z dowolnego urządzenia, programu, procedury, algorytmu lub metody, urządzenia automatycznego lub równoważnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu, pozyskania, kopiowania lub śledzenia zawartości Witryny.

 2. Zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

 3. W jakikolwiek sposób ominąć strukturę nawigacji Witryny w celu otrzymania lub próby uzyskania jakichkolwiek informacji, dokumentów lub materiałów w jakikolwiek sposób, który nie jest konkretnie reprezentowany przez usługi tej Witryny.

 4. Nieautoryzowany dostęp do funkcji Witryny, wszelkich innych systemów lub sieci związanych z Witryną, a także do wszelkich usług oferowanych w Witrynie.

 5. Naruszać systemu bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie lub w jakiejkolwiek sieci związanej z Witryną.

 6. Przeprowadzaj wyszukiwanie wsteczne, śledź lub próbuj śledzić wszelkie informacje o dowolnym innym Użytkowniku Witryny. .

 7. Korzystać z Witryny i jej Treści w jakimkolwiek celu zabronionym przez prawo

 8. Federacji Rosyjskiej, a także nakłaniać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa Witryny lub innych osób.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

 1. Witryna i Treść stanowiąca część Witryny są własnością i są obsługiwane przez Administrację Witryny.

 2. Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim, prawem znaków towarowych, a także innymi prawami związanymi z własnością intelektualną i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.

 3. Zakup Towarów oferowanych w Serwisie może wymagać utworzenia konta Użytkownika.

 4. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji o koncie, w tym hasła, a także za wszelkie bez wyjątku czynności wykonywane w imieniu Użytkownika konta.

 5. Użytkownik musi natychmiast powiadomić Administrację Witryny o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta lub hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

 6. Administracja strony ma prawo jednostronnie anulować konto Użytkownika, jeśli nie było ono używane przez ponad 36 miesięcy kalendarzowych z rzędu bez powiadomienia Użytkownika.

 7. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich dodatkowych warunków zakupu Towarów i/lub świadczenia usług świadczonych na Stronie.

 8. Informacje zamieszczone na Stronie nie powinny być interpretowane jako zmiana niniejszej Umowy.

 9. Administracja serwisu ma prawo w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika o dokonywaniu zmian w liście Produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz (lub) ich cenach.

Dokument określony w punkcie 5.11 niniejszej Umowy reguluje w odpowiedniej części i rozszerza jego wpływ na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika:

 1. Polityka prywatności: & nbsp; https: // rankquality. com / polityka-prywatnosci /

 2. Każdy z dokumentów wymienionych w punkcie 5.11 niniejszej Umowy może być aktualizowany. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszelkie straty, które Użytkownik może ponieść w przypadku celowego lub lekkomyślnego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, a także z powodu nieuprawnionego dostępu do komunikacji innej osoby Użytkownik, nie są zwracane przez administrację witryny.
Administracja witryny nie odpowiada za:
 1. Opóźnienia lub awarie w procesie wykonywania operacji wynikające z siły wyższej, a także wszelkie przypadki awarii systemów telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i innych powiązanych.

 2. Akcje systemów przelewów, banków, systemów płatności oraz za opóźnienia związane z ich pracą.

 3. prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jeśli Użytkownik nie posiada niezbędnych środków technicznych do korzystania z niego, a także nie ponosi żadnych zobowiązań do zapewnienia Użytkownikom takich środków.

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY UŻYTKOWNIKA

 1. Administracja strony ma prawo ujawnić informacje o Użytkowniku, jeżeli obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej wymaga lub zezwala na takie ujawnienie.

 2. Administracja witryny ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, zakończyć i (lub) zablokować dostęp do Witryny, jeśli Użytkownik naruszył niniejszą Umowę lub warunki korzystania z Witryny zawarte w innych dokumentach, a także w przypadku zakończenia działania Witryny lub z powodu problemu technicznego lub problemu.

 3. Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za zakończenie dostępu do Witryny w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub innego dokumentu zawierającego warunki korzystania z Witryny.

 4. Administracja witryny ma prawo ujawnić wszelkie informacje zebrane na temat Użytkownika tej Witryny, jeśli ujawnienie jest konieczne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą niewłaściwego korzystania z Witryny lub ustalenia (identyfikacji) Użytkownika, który może naruszać lub ingerować w prawa Administracji Witryny lub praw innych Użytkowników Witryny.

 5. Administracja witryny ma prawo ujawnić wszelkie informacje o Użytkowniku, które uzna za niezbędne do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa lub orzeczeń sądowych, zapewnienia zgodności z warunkami niniejszej Umowy, ochrony praw lub bezpieczeństwa organizacji, Użytkowników.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku jakiegokolwiek sporu lub sporu pomiędzy Stronami niniejszej Umowy, warunkiem wstępnym do wniesienia roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu) jest warunkiem wstępnym przed skierowaniem sprawy do sądu.

 2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania zawiadamia składającego reklamację na piśmie o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

 3. Jeżeli niemożliwe jest dobrowolne rozwiązanie sporu, każda ze Stron ma prawo zwrócić się do sądu o ochronę swoich praw, które przysługują jej na mocy obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

 4. Wszelkie roszczenia dotyczące warunków korzystania z Serwisu należy zgłaszać w terminie 5 dni od powstania podstaw roszczenia, z wyjątkiem ochrony praw autorskich materiałów Serwisu chronionych zgodnie z prawem. W przypadku naruszenia warunków niniejszej klauzuli wszelkie roszczenia sąd pozostawia bez rozpoznania.

WARUNKI DODATKOWE

 1. Administracja witryny nie akceptuje kontrpropozycji od Użytkownika dotyczących zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem.

 2. Recenzje użytkowników zamieszczone na Stronie nie są informacjami poufnymi i mogą być wykorzystywane przez Administrację Strony bez ograniczeń.

Zaktualizowano 19 sierpnia 2018 r.